Bestuur

Bestuur: bestuur@rtc-nip.nl
Penningmeester: penningmeester@rtc-nip.nl

Het bestuur van RTC N.I.P. is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de vereniging om daarmee invulling te geven aan het doel van RTC N.I.P, namelijk het beoefen en bevorderen van de tennissport. Om dit doel te bereiken werkt zij samen met een aantal commissies, die elk een eigen aandachtsgebied hebben, met eigen doelstellingen en taken. Minimaal 1 keer per jaar belegt het bestuur een commissiedag en brainstormt met de commissies over de realisatie van de doelstellingen, de uitvoering van de taken en de plannen voor de toekomst.

De plannen voor de toekomst, de visie, heeft het bestuur uitgewerkt in het Drie Sporen Beleid, met als uitgangspunt een evenwichtige verdeling van aandacht en financiële middelen over drie sporen: jeugd; recreatief; en prestatief. De financiële gevolgen en aandachtspunten van dit beleid heeft het bestuur uitgewerkt in een vier jaren begroting die jaarlijks wordt geactualiseerd en aangevuld. Over het gevoerde beleid en het financiële verslag, legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de leden in de Algemene Ledenvergadering. 

Binnen het bestuur heeft elk bestuurslid 1 of meerdere aandachtsgebieden. Doordat de bestuursfunctie Beheer op dit moment vacant is houden alle bestuursleden gezamenlijk bezig met het toezicht op het beheer en het onderhoud van het tennispark. 

De voorzitter houdt zich bezig met het leiden van de vergaderingen, waaronder de bestuursvergaderingen, de commissiedag en de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast maakt hij deel uit van de sponsorcommissie en de PR commissie. Een belangrijke taak van de voorzitter is de vertegenwoordiging van de vereniging, op bestuurlijk niveau, bij de Gemeente Roermond, de KNLTB en mogelijke andere verenigingen en (samenwerking) partners.

De secretaris notuleert alle vergaderingen waarbij het bestuur aanwezig is en maakt een vastlegging van de genomen besluiten en onderkende actiepunten. Daarnaast verzorgt hij alle correspondentie van het bestuur en is hij het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor externen, zoals de KNLTB en de Gemeente Roermond.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid en beheer van de vereniging, waaronder de financiële administratie en het innen van de contributies en sponsorbijdragen. Daarnaast voert hij het beheer over het clubhuis en is hij het aanspreekpunt voor de medewerkers van het clubhuis.

Bestuur 

 

Guus Quaedvlieg 

Voorzitter

Marijn Seelie

Secretaris (bestuur@rtc-nip.nl)

Marc Allers 

Penningmeester (penningmeester@rtc-nip.nl)

Rob Le Haen

Alg. bestuurslid (recreatief)

Christian Pregled

Alg. bestuurslid (beheer)

Désirée Steenman

Alg. bestuurslid (jeugd)

Wendy van Horen

Alg. bestuurslid (toernooien & activiteiten)